İnşaatta Fiili Teslim- Yapı Kullanma İzin Belgesi

3065 Sayılı Kdv Genel Uygulama Tebliği III/B- 3.4.9. Yapı Kullanma İzin Belgesi Bulunan ve Mülkiyeti Devredilen Konutların Tesliminde İade İndirimli orana tabi konut teslimleri nedeniyle iade talebinde bulunulabilmesi için konutların tamamlanarak alıcılara fiilen teslim edildiğinin tevsiki gerekmektedir. Gayrimenkul satışlarında mülkiyetin devri is…

Devamını Oku

193 Sayılı Gelir Vergisine göre Elden Çıkarma Nedir?

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun Mükerer 80 Maddesi, Değer Artış Kazançları yan başlığı ile yer alır. Madde metninin ilk fıkrasında Aşağıda yazılı mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazançlarıdır.denildikten sonra devamı maddelerden sonra gelmek üzere,  Bu maddede geçen "elden çıkarma" deyimi, yu…

Devamını Oku

İhracat Bedellerinin Merkez Bankasına Satışı

MADDE 31 – (1) Bu Genelge yayımı tarihinde yürürlüğe girer. İhracat Bedellerinin Merkez Bankasına Satışı EK MADDE 1 – (1) Bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren İBKB’ye veya DAB’a bağlanan ihracat bedellerinin en az %40'ı İBKB’yi veya DAB’ı düzenleyen bankaya satılır. Bu bedeller bankaca Merkez Bankası tara…

Devamını Oku

Ödeme Yaparken dikkat edilmesi gereken Hususlar 2

İşlem bedelinin ödendiğinin belgelendirilmesi.  Ödemenin 5411 sayılı Bankalar Kanunu hükümlerine göre faaliyette bulunan bankalar vasıtasıyla veya 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun14785 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında düzenlenen çekler ile de tevsiki mümkündür. Çek düzenlenmesi aşamasında, Çek üzerindeSatıcının TC. Numarası…

Devamını Oku

Ödeme Yaparken dikkat edilmesi gereken Hususlar 1

Değerli Müşterilerimiz; Son dönemlerde yaşanan “Vergi Denetim çalışmalarında” özellik arz eden temel hususun, yapılan Mal ve Hizmet alışlarından dolayı satıcıya yönelik inceleme ile alıcı olan tarafa ilişkin İzahat/Bilgi istenmesi ve alış belgelerinde yer alan Kdv’lerin indirim hesaplarından çıkarılarak düzelttirilmesine yönelikt…

Devamını Oku