193 Sayılı Gelir Vergisine göre Elden Çıkarma Nedir?

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun Mükerer 80 Maddesi, Değer Artış Kazançları yan başlığı ile yer alır. Madde metninin ilk fıkrasında Aşağıda yazılı mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazançlarıdır.denildikten sonra devamı maddelerden sonra gelmek üzere, 

Bu maddede geçen "elden çıkarma" deyimi, yukarıda yazılı mal ve hakların satılması, bir ivaz karşılığında devir ve temliki, trampa edilmesi, takası, kamulaştırılması, devletleştirilmesi, ticaret şirketlerine sermaye olarak konulmasını ifade eder.