İhracat Bedellerinin Merkez Bankasına Satışı

MADDE 31 – (1) Bu Genelge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
İhracat Bedellerinin Merkez Bankasına Satışı
EK MADDE 1 – (1) Bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren İBKB’ye veya DAB’a bağlanan ihracat bedellerinin en az %40'ı İBKB’yi veya DAB’ı düzenleyen bankaya satılır. Bu bedeller bankaca Merkez Bankası tarafından ilan edilen ve işlem günü için geçerli döviz alış kuru üzerinden aynı gün Merkez Bankasına satılır ve Merkez Bankasının banka nezdindeki hesabına aktarılır. Söz konusu tutarın tam karşılığı banka tarafından ihracatçıya Türk parası olarak ödenir.37, 38

Maddenin yürürlük tarihi 03.03.2022 dir. 
Döviz olarak beyan edilen ihracat bedellerinin Türk Lirası olarak kabulü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Ukrayna ve Rusya’ya gerçekleştirilmiş veya gerçekleştirilecek ihracat işlemleriyle ilgili olarak ihracat bedellerinin döviz cinsinden beyan edilmiş olsa dahi Türk Lirası olarak da kabulü mümkündür.39

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi